• O škole

    • Název školy: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

     Adresa:

     • hlavní budova: Na Valech 53, Litoměřice, 412 01
     • budova v Masarykově ulici: Masarykova 30/2218, 412 01 Litoměřice

      

     IČO: 467 73 428

     Red IZO: 600081419

     E-mail: skola.navalech@seznam.cz

      

     Charakteristika školy

     Základní škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v Masarykově ulici 30. Velká dvoupatrová budova školy byla postavena na konci 19.století a je umístěna na okraji historické památkové rezervace asi 5 minut od středu města. V menší budově – bývalá školka – jsou umístěny dvě třídy – 1. třída a přípravná třída a dvě oddělení školní družiny. Dále se zde plánuje výstavba dílny (vhodná k výuce pracovních činností) a keramická dílna s pecí. Pronajímáme zde také dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER.

     V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 7 odborných ( hudební výchova, fyzika + chemie, přírodopis, výtvarná výchova, dvě učebny cizích jazyků, učebna informatiky). Dále je v hlavní budově tělocvična, žákovská knihovna, dvě školní družiny, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny. Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických zdrojů. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní výchovu slouží pozemek pro pěstitelské práce nedaleko hlavní budovy a ekoareál výukových aktivit u malé školní budovy.

     V posledních letech proběhlo v budově školy několik rekonstrukcí, které napomohly k výrazným energetickým úsporám (např. solární ohřev teplé vody), systematicky spolupracujeme s městem na třídění odpadu. Od roku 1997 je vzdělávací a výchovný program obohacován o prvky a metody environmentální výchovy. Ve spolupráci s regionálním střediskem ekologické výchovy SEVER vytváříme na každý rok projekt trvale udržitelné školy. Naší základní snahou je vytvořit přátelské a bezpečné prostředí pro setkávání žáků, učitelů, rodičů i veřejnosti. Žáci během školního roku vyjíždějí na množství exkurzí, výletů a pobytových akcí. Učitelé se systematicky vzdělávají a připravují projektové dny (např. Den Země, Den prevence…), představení pro rodiče, výstavy prací žáků a mnoho dalších akcí pro děti, rodiče i veřejnost. Každý rok pomáháme organizovat konferenci ekologické výchovy „Kapradí“ pro pedagogy, zástupce místních samospráv a neziskových organizací v Ústeckém kraji. Zkušení lektoři zde předávají své zkušenosti z oblasti environmentální výchovy formou praktických seminářů.

     V minulých letech jsme se zapojili do několika mezinárodních projektů, např. „Trvale udržitelná škola“ s tématem ekologické dopravy, obhájili jsme titul Ekoškola.

     Školní docházku plní 370 žáků ve věku 6 – 15 let, o jejich výuku a výchovu se stará 29 pedagogů. Od 6 do 10 let získávají žáci základy čtení, psaní a počítání. od 11 let je kladen důraz na základní orientaci v přírodních vědách, anglickém jazyce (jako druhý jazyk nabízíme výuku ruského jazyka, německého jazyka) a v oblasti výchov.

     O provoz školy se stará jeden údržbář, 4 uklízečky a jedna ekonomka. Zaměstnanci školní výdejny obědů patří pod centrální školní jídelnu v Litoměřicích, nejsou pracovníky školy. Mimo vyučování se o děti starají 4 vychovatelky školní družiny ve čtyřech odděleních. Škola i družina nabízí mnoho zájmových útvarů – sportovní, výtvarné, keramické, jazykové, přírodovědné kroužky. Ve škole se pravidelně schází školní žákovský senát.