• Kariérní poradce - Mgr.Jana Veselá

    • Kontakt:   vesela@skolanavalech.cz

     Konzultace:         po domluvě

     Náplň práce karierní poradkyně: 

     • Pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
     • Konzultace pro žáky i jejich rodiče
     • Přihlášky na SŠ  a zápisové lístky

      

     Kdy a jak podávat přihlášku:

     Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019.

     Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

      

      

     Kdy se konají přijímací zkoušky:

      

     Jednotné přijímací zkoušky se konají pouze v prvním kole přijímacího řízení, a to 14. a 15. dubna 2020 (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna 2020 (šestiletá a osmiletá gymnázia). Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

      

     Kdy se může využít náhradní termín:

      

     Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020

      

      

      

     Kdy se konají přijímací zkoušky na školy s talentovou zkouškou:

      

     Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2020.

     Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

      

     Kdy a kam odevzdat zápisový lístek:

      

     Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

      

     Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek od své školy a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

      

     Jak se odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí:

      

     Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů.

     Odvolání by mělo obsahovat:
     ● označení správního orgánu, jemuž je určeno;
     ● jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození;
     ● název školy, kód a název oboru, formu vzdělávání;
     ● důvod nepřijetí uvedený ředitelem školy;
     ● důvody odvolání (v jakém rozsahu je rozhodnutí napadeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo);
     ● jméno a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce nezletilého uchazeče
     ● datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeče

      

      

      

     Nemůžete- li se stále rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

     • Informační a poradenské středisko (IPS) pří Úřadu práce Litoměřice
     • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
     • Výchovný a kariérový poradce na škole
     • Miniveletrh středních škol pořádaný každoročně v Kulturním domě v Litoměřicích.
     • Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách
     • Časopis Atlas školství – každý žák obdrží od školy svůj vlastní výtisk
     • Webové stránky    

      

     www.atlasskolstvi.cz

     www.infoabsolvent.cz

     www.msmt.cz

     www.cermat.cz