• Přihlašování do školní družiny

    •  

     Přihlášku do školní družiny lze stáhnout na webu školy nebo ji dostanou žáci první den nového školního roku od vychovatelky ŠD.

     Bez vyplněné přihlášky nemohou žáci navštěvovat ŠD.

     Provoz ŠD první den nového školního roku(pouze pro žáky s vyplněnou přihláškou):

     Ranní ŠD: 6.00 – 8.00

     Odpolední ŠD : po skončení vyučování do 16,30 hodin

      

     K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo zákonnými zástupci tak, že vyplní přihlášku do ŠD, sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace ( nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení ). Podpisem přihlášky se rodiče účastníka vzdělávání zavazují smluvním vztahem k právnické osobě školní družiny. Neuhrazením poplatku do daného termínu se má za to, že tento smluvní vztah zaniká, a proto v následujícím měsíci přestává být žák účastníkem zájmového vzdělávání.

     Ředitel školy může na základě individuální žádosti poplatek ze sociálních důvodů prominout.