Školní družina

Kontakty a informace školní družina: 

přímo v družině od 15,00 – 16,30 hod.

  • písemně zprávou do notýsku
  • na třídních schůzkách
  • telefonicky na čísle – 416 732 802,
  • mobil Masarykova ul. – 1. odd. – p. vych. Svašková    602 404 652
  •                                      2. odd. – p. vych. Červená       605 228 428
  • mobil ŠD Na Valech     3. odd. – p.vych. Lepší             735 795 094
  •                                      4. odd. – p. vych. Seidlová       605 228 427
E – MAIL : skola.navalech@seznam.cz
                     www.skolanavalech@seznam.cz
                   nebo osobně na adrese :
Základní škola Na Valech 53, Litoměřice

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, přípravu na vyučování a odpočinkovou činnost pro žáky prvního stupně základní školy a přípravnou třídu přihlášené k pravidelné denní docházce. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování a v době školních prázdnin. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy provoz v době prázdnin přerušit.

Školní družina má kvalitní a pestrou nabídku pro všechny děti školní družiny:

pravidelnou běžnou činnost

kroužky zaměřené na různé zájmové činnosti

sportovní a kulturní akce

zájmové a společné akce pro rodiče s dětmi

příležitostné návštěvy plaveckého bazénu

výlety apod.

Pro činnost ŠD využíváme v odpoledních hodinách tělocvičnu, žákovskou kuchyň, keramickou dílnu, školní hřiště a další odborné učebny. Další péče o materiální vybavení sleduje doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní činnosti.

 

                             Kritéria přijetí žáků do školní družiny

Školní dužina není nároková. Žáci budou přijímáni do školní družiny do naplnění kapacity

( 120 žáků ) na základě písemné přihlášky podle těchto kritérií:

1.Přednostně budou přijímání děti přípravné třídy a žáci 1. – 4. třídy.

2.Žáci, kteří navštěvují školní družinu, musí mít zaplacené obědy.

3.Přijímáni budou žáci 5. Ročníku v případě volné kapacity školní družiny a musí ŠD navštěvovat celotýdenně v plném režimu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

Přihlašování žáků do ŠD :

K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo zákonnými zástupci tak, že vyplní přihlášku do ŠD, sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace ( nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení ). Podpisem přihlášky se rodiče účastníka vzdělávání zavazují smluvním vztahem k právnické osobě školní družiny. Neuhrazením poplatku do daného termínu se má za to, že tento smluvní vztahzaniká, a proto v následujícím měsíci přestává být žák účastníkem zájmového vzdělávání.

Ředitel školy může na základě individuální žádosti poplatek ze sociálních důvodů prominout.

 

Vnitřní řád školní družiny Základní školy Litoměřice, Na Valech 53.

Provoz školní družiny : PONDĚLÍ – PÁTEK

Ranní služba probíhá od 6,00 – 8,00 hod.

Ráno je v provozu jedno oddělení ŠD v budově Na Valech a jedno oddělení ŠD v budově v Masarykově ulici. Budova v Masarykově ulici je od 6.00 hodin otevřena. Rodiče vodí děti do šatny zadním vchodem. Děti zde přebírá p. školnice. Do ranní družiny Na Valech dochází děti do 7.30 hodin. V 7.40 hodin se otvírá budova školy pro všechny žáky.                           Po příchodu do ranní družiny jsou děti zapsány do sešitu ranní docházky.

 

Provoz odpolední družiny začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16,30 hodin.

Vyzvedávání a odchody účastníků zájmového vzdělávání                                              Mezi 13,00 – 13,30 hod. vyzvedávejte děti v jednotlivých odděleních . Prosíme rodiče,aby dodržovali dobu určenou k vyzvedávání dětí. Vyzvedávání v jinou dobu nám narušuje činnost v ŠD.

Od 15- té hodiny vyzvedávají rodiče děti z 1.a 2. odd.ve školní družině v Masarykově ulici. Zazvoní si na zvonek školy a jdou pro dítě zadním vchodem do šatny. Děti z 3. a 4. odd. vyzvedávají rodiče ve školní družině Na Valech.

Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání ze ŠD po telefonu a SMS NENÍ DOVOLENO!!!!

Pokud dítě, které odchází samo ze ŠD půjde mimo dobu, kterou má uvedenou v zápisovém lístku, napíší rodiče řádnou omluvenku, kde uvedou datum, hodinu odchodu dítěte a svůj podpis. Omluvenka je na webu školy. Omluvenku nepíší do notýsku.

Poplatek za školní družinu činí 100 měsíčně. Vybírá se ve dvou splátkách.

První splátka za období září – prosinec činí 400,-Kč a je nutno zaplatit do konce října.

Druhá splátka za období leden – červen činí 600,-Kč a je nutno zaplatit do konce března.

Č. účtu : 35 – 1 002 308 329 / 0800

Variabilní symbol : 100, Specifický symbol : rodné číslo žáka, Do poznámky : jméno žáka – ŠD

Poplatek možno zaplatit i v hotovosti vedoucí vychovatelce nebo ekonomce školy.