Výchovný poradce

Výchovný poradce – Mgr. Lucie Valušková

– II.patro napravo od schodů kabinet ŠPP

– speciálně pedagogická péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
– metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků.)

Kontakt: skola.navalech@seznam.cz, tel.: 416732802, nebo 739327661

Konzultace: pondělí 13.00 – 15.00 hod

 

Náplň práce výchovného poradce

  • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů,
  • péče o integrované žáky s poruchami učení nebo chování – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti,
  • péče o žáky nadané a talentované – jejich vyhledávání společně s třídními učiteli, návrh další péče o tyto žáky,
  • sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému,
  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole,
  • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu,
  • spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, kurátor pro mládež, úřad práce.

Výchovná poradkyně informuje

V letošním školním roce je prozatím evidováno 17 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky byl ve spolupráci s rodiči vypracován individuální vzdělávací plán a  využívají různé kompenzační pomůcky  (např. přehledy české gramatiky, lepidlo, zvýrazňovač, deníček na úkoly, výukové programy na PC atd.).

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko – psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. Při integraci je žák zařazen do běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou.

Péče o integrované žáky a nadané žáky

Výchovná poradkyně konzultuje jejich situaci s pracovníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Litoměřicích a pracovnicemi ze Speciálně-pedagogického centra v Litoměřicích. Pravidelně konzultuje jejich problematiku s třídními učiteli i dalšími vyučujícími těchto žáků. Ve škole se s nimi  pracuje formou reedukační péče po vyučování a v rámci dyslekticko ambulantní poradny.

Speciální pedagogickou péči pro žáky v odpoledních hodinách zajišťují v rámci dyslekticko-ambulantních poraden tyto učitelky:

Mgr.Pavla Chloudová                         Mgr.Jitka Korábová

Mgr.Jana Mátlová                               Mgr.Lucie Valušková

Dnes je na rodičích, zda škole předají výsledky z vyšetření dítěte v PPP či SPC Většina rodičů tak ale v zájmu svých dětí činí. Všichni vyučující jsou na začátku školního roku výchovnou poradkyní seznámeni se jmény integrovaných žáků i s postupem, jak s těmito dětmi pracovat.

Škola také spolupracuje s SPC Litoměřice  v oblasti logopedické péče o děti.

Pokud potřebujete poradit s objednáním do PPP, SPC  nebo máte dotazy ohledně péče o Vaše dítě, kontaktujte výchovnou poradkyni.

Adresa: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,   Pracoviště Litoměřice, Palachova 18, 412 01 Litoměřice

Tel./fax: 416 733 031      Tel.: 416 733 015

E-mail: litomerice@pppuk.cz

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/litomerice