Kariérní poradce

Mgr.Jana Veselá

Kontakt: vesela@skolanavalech.cz, tel: 416732802

Konzultace: po telefonické domluvě

Náplň práce kariérní poradkyně

 • pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
 • konzultace pro žáky i jejich rodiče
 • přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Kde naleznete informace o přijímacích zkouškách:

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore, www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2015-2016, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz.

 

Kdy a kde budou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení:

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

Kde získáte přihlášku:

u karierní poradkyně ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

Vyplněnou přihlášku předává zákonný zástupce na střední školu, kterou si vybral.

 

Jaké jsou konkrétní termíny přijímacích zkoušek pro tento školní rok:

ČJ a M – dva termíny

1.termín:   12.4.2017

2.termín   19.4.2017

Náhradní termín

1.termín    11.5.2017

2.termín   12.5.2017

Talentovky pro umění a užité umění   2.1.-15.1.2017

Talentovky pro konzervatoře             15.1.-31.1.2017

 

Jaký je význam zápisového lístku:

Zápisový lístek slouží jako potvrzení úmyslu na dané škole studovat. Zápisový lístek obdržíte od ZŠ Litoměřice, Na Valech 53. Zápisový lístek se odevzdává na danou střední školu do deseti dnů od zveřejnění výsledku o přijetí.

 

Kdy se konají dny otevřených dveří na středních školách:

Na webových stránkách konkrétních škol jsou zveřejněny termíny, popř. na www.stredniskoly.cz je seznam škol a dní otevřených dveří.

 

Nemůže-li se Vaše dítě rozhodnout, kterou školu zvolit, nabízím několik možností, s kým se odborně poradit:

Informační a poradenské středisko (IPS) při Úřadu práce Litoměřice

 • Na Valech 525 (tel. 950 133 322 – 324) úřední dny pro veřejnost: pondělí, středa 8 – 17 h – zde najdete nejširší síť informací o všech povoláních, školách a studijních oborech po celé ČR, můžete si otestovat své zájmy a schopnosti pomocí počítačových programů a po odborné konzultaci s pracovníkem střediska obdržíte nabídku vhodných možností profesní orientace po absolvování ZŠ.

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

 • Litoměřice (tel. 416733015)  – poskytuje odborný psychologický rozbor schopností a studijních předpokladů dětí, možnosti profesní orientace

Výchovný a kariérový poradce na škole

Miniveletrh středních škol (pořádaný v podzimních měsících v Kulturním domě v Litoměřicích)

Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách

Publikace: Atlas školství (v každé třídě koluje několik výtisků a DVD)

 

Webové stránky:

www.infoabsolvent.cz

Na závěr

 • Při výběru střední školy se osvědčila osobní návštěva přímo na zvolené škole v rámci Dnů či týdnů otevřených dveří, popřípadě v jiném dohodnutém termínu dříve, než si dítě podá přihlášku. Nebojte se zeptat na vše, co vás zajímá! Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při přijímacích zkouškách nebo při nástupu do školy.
 • Berte na vědomí přání svého dítěte, zkuste se oprostit od vašich nesplněných životních představ, které teď možná chcete realizovat prostřednictvím vašeho „deváťáka“!
 • Podpořte psychicky vaše dítě, pokud se podceňuje.
 • Uvědomte si, že přeceňování dovedností dítěte často končí přestupem na méně náročnou školu (obor) v průběhu či na konci 1. ročníku SŠ.
 • V neposlední řadě zvažte finanční nákladnost studia (školné, dojíždění, ubytování na internátě, nákup pomůcek, …) a následnou finanční náročnost zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a pracovních nástrojů po ukončení studia při vlastním výkonu povolání (kadeřnický salón, dílna automechanika apod.).
 • Máte-li zájem, přijďte i s dítětem za mnou na konzultace.