Do 1. třídy

Všem zákonným zástupcům, kteří přišli k zápisu, děkujeme za důvěru a přejeme dětem mnoho úspěchů v naší škole.

 

Vážení rodiče, opatrovníci a další zákonní zástupci.

 

Zápis dítěte se provádí obvykle ve spádové škole. (SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY)

V případě překročení kapacity prvních tříd mají děti ze spádového obvodu školy přednost.

Rodiče dětí, kterým byl povolen v loňském školním roce odklad školní docházky, se dostaví s dítětem k zápisu také – dostanou rozhodnutí o přijetí.

Potřebné dokumenty :

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

Dítě připravené k zápisu není totéž, co připravené k nástupu do 1. třídy. U některých dětí dochází velmi významnému dozrávání právě v období mezi zápisem a jejich startem v první třídě. Pokud si nejste jisti, co je důležité k úspěšnému startu, podívejte se na info:

CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT

Odklad školní docházky

K vyřízení žádosti o odklad školní docházky je nutné předložit tyto dva doklady:

– vyjádření odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa…)

– doporučení pedagogicko- psychologické poradny (PPP), nebo speciálního pedagogického centra (SPC)

Oba doklady musí být předloženy do 31. května, poté již musí být dítě přijato.

V případě, že je povolen odklad PŠD, zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě do PT, nebo MŠ

Přípravná třída

Pro děti, které nejsou připraveny k nástupu do první třídy, otevíráme přípravnou třídu. Vzdělávací program třídy je zaměřen na podporu dětí v oblastech, kde je nutné pozvolné dozrávání. (samostatnost, schopnost soustředění, sociální dozrávání apod.) K přijetí do přípravné třídy je třeba souhlasného stanoviska poradenského zařízení – PPP Litoměřice nebo SPC Litoměřice – doporučení k odkladu školní docházky.