Školská rada

Školská rada Základní školy Litoměřice, Na Valech 53

Zástupci zřizovatele: Mgr. Petr Hermann a Dagmar Zelená

Zástupci rodičů: Radka Kandová a Petra Bakotová

Zástupci pedagogů: Mgr. Jana Mátlová a PaedDr. Alena Hillmichová

Funkční období:12.5. 2017 – 11.5.2020

 

Výtah ze školského zákona:

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

(Z 561/2004 Školský zákon)